O PROJEKTU

cube 

Grad Zagreb, već jedanaest godina, kontinuirano osigurava potrebnu potporu učenicima s teškoćama u razvoju sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, državnim pedagoškim standardima i kriterijima koje, do donošenja provedbenih propisa od strane nacionalne razine, svake godine donosi Gradska skupština Grada Zagreba u Programu javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju te Programu javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju.

\ Saznajte više...

Rezultati petogodišnje evaluacije uključivanja pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u Gradu Zagrebu ukazuju na njihov pozitivni utjecaj na obrazovna postignuća, socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje učenika s teškoćama u razvoju te doprinos povećanju njihove uključenosti u proces obrazovanja, ali istodobno, osiguravaju kvalitetu nastavnog procesa i viši stupanj senzibilizacije drugih učenika.

Po završetku ovog kao i svih dosadašnjih Projekata sredstva će se osigurati u Proračunu Grada Zagreba što je praksa već posljednjih jedanaest godina i definirano je ciljevima i mjerama Zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2016. do 2020. godine kao i prethodnih Zagrebačkih strategija.

\ Zatvori...Projekt „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ osigurava potrebne potpore pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika za učenike s teškoćama u razvoju u 36 škola partnera u Gradu Zagrebu, kako bi im se osiguralo pravo na kvalitetno obrazovanje u cilju razvoja njihovih punih potencijala te jednakopravnog i aktivnog sudjelovanja u svim segmentima društva kao i svih drugih učenika, a što je u skladu s temeljnim načelima Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom, Deklaracije o pravima osoba s invaliditetom te Ustavom Republike Hrvatske.

\ Saznajte više...

Jedna od akcijskih smjernica Europske strategije za osobe s invaliditetom 2010.-2020. je: Obrazovanje i cjeloživotno obrazovanje osoba s invaliditetom koje podržava inkluzivno obrazovanje prilagođeno sposobnostima učenika s teškoćama uz individualnu podršku budući da i oni imaju ista prava kao i drugi, odnosno pravo na jednak pristup obrazovanju i potpuno sudjelovanje u društvu. Obrazovanje je temeljni čimbenik jamstva društvene uključenosti i neovisnosti.

U okviru Projekta provodi se osposobljavanje za poslove pomoćnika u nastavi. Osobe koje su nakon selekcijskog postupka odabrani za poslove pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju educiraju se u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Zagreb kroz primjenu verificiranog programa, a obrazovne module vode stručnjaci iz različitih područja vezanih za problematiku teškoća u razvoju djeteta. Po završetku edukacije svi polaznici dobivaju potvrdnice o završenom osposobljavanju za poslove pomoćnika u nastavi.

U sklopu Projekta će učenici s teškoćama u razvoju zajedno s drugim učenicima, s ciljem iskazivanja važnosti jednakog obrazovanja za sve, izraditi likovne plakate na temu „Pruži mi ruku – inkluzija u mojoj školi“, koji će biti korišteni u izradi roll-up Projekta te predstavljeni široj lokalnoj zajednici.
Učenici s teškoćama u razvoju sudjelovati će u glazbeno-scenskom dijelu programa Festivala jednakih mogućnosti  gdje će nastupati zajedno s drugim učenicima.
Festival jednakih mogućnosti je tradicionalna međunarodna manifestacija urbane kulture čiji program izvode osobe s invaliditetom, s drugim glazbeno-scenskim i likovnim umjetnicima šireći poruku jednakosti.
Više o festivalu možete saznati na internetskoj stranici Festival jednakih mogućnosti.

\ Zatvori...Učenik s teškoćama
Osoba kao i svaka druga, različita i jedinstvena, teškoća je samo jedna od njezinih osobina.


Inkluzivno obrazovanje
Uključivanje svih učenika u redovni sustav odgoja i obrazovanja u mjestu stanovanja uz uvažavanje različitosti interesa, sposobnosti, porijekla i socioekonomskog statusa, čemu se škole prilagođavaju u cilju izjednačavanja mogućnosti. Inkluzivna škola je mjesto kojem svatko pripada, svatko je prihvaćen i biva podržavan.


Pomoćnik u nastavi
Osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.


Stručni komunikacijski posrednik
Osoba koja pruža komunikacijsku potporu gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima u onom sustavu komunikacije koji preferira gluhi, nagluhi ili gluhoslijepi učenik: hrvatski znakovni jezik, prilagođeni hrvatski znakovni jezik (taktilni, locirani, vođeni) ili ostale sustave komunikacije koji se temelje na hrvatskom jeziku (simultana znakovno-govorna komunikacija, ručne abecede, titlovanje ili daktilografija, očitavanje govora s lica i usana, pisanje na dlanu i korištenje tehničkih pomagala).

\ Saznajte više...

Poslovi stručnog komunikacijskog posrednika su: pružati komunikacijsku potporu u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira i neposredni rad s učenikom u svrhu objašnjavanja određenih pojmova učeniku prema uputama učitelja/nastavnika, pomagati učeniku pri upotrebi radnih materijala i korištenju udžbenika, dodatno pojasniti pojmove učeniku, poticati učenika na pisanje i izražavanje u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, a u skladu s učenikovim mogućnostima i sklonostima, poticati učenika na suradnju s ostalim učenicima, pružati pomoć u kretanju za gluhoslijepe učenike i osigurati prenošenje vizualnih/auditivnih informacija (opisivanje okoline u nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima), ispisivati na računalu tekst izlaganja predavača tijekom nastave, surađivati s učiteljima/nastavnicima i stručnim suradnicima te obavljati ostale poslove sukladno potrebama učenika.

Projektom je obuhvaćen rad 169 pomoćnika za potrebe 222 učenika i 6 stručnih komunikacijskih posrednika za potrebe 6 učenika u 32 osnovne i 4 srednje škole Grada Zagreba.


\ Zatvori...


Financiranje
Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. uz sufinanciranje iz proračuna Grada Zagreba. Poziv na dostavu projektnih prijedloga objavljen je u sklopu natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“, a projekt se provodi u okviru Investicijskog prioriteta 10.3., Specifičnog cilja 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.

\ Saznajte više...

Za financiranje Projekta osiguran je ukupan iznos od 31.711.260,00 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 20.000.000,00 kuna, a sredstava iz proračuna Grada Zagreba iznose 11.711.260,00 kuna.Partnerstvo i održivost
Projekt se provodi u partnerstvu s 32 osnovne i 4 srednje škole Grada Zagreba:

Osnovna škola Antuna Branka Šimića, Osnovna škola Augusta Harambašića, Osnovna škola Borovje, Osnovna škola Brezovica, Osnovna škola Bukovac, Osnovna škola dr. Ivan Merz, Osnovna škola Dragutina Kušlana, I. osnovna škola Dugave, Osnovna škola Gornje Vrapče, Osnovna škola Grigora Viteza, Osnovna škola Gustava Krkleca, Osnovna škola Horvati, Osnovna škola Ivana Cankara, Osnovna škola Ivana Gundulića, Osnovna škola Iver, Osnovna škola Kajzerica, Osnovna škola kralja Tomislava, Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskoga, Osnovna škola Luka, Osnovna škola Malešnica, Osnovna škola Marije Jurić Zagorke, Osnovna škola Mate Lovraka, Osnovna škola Medvedgrad, Osnovna škola Miroslava Krleže, Osnovna škola Nad lipom, Osnovna škola Otona Ivekovića, Osnovna škola Retkovec, Osnovna škola Savski Gaj, Osnovna škola Sesvete, Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića, Osnovna škola Tina Ujevića, Osnovna škola Žuti brijeg, I. gimnazija, XII. gimnazija, Gimnazija Lucijana Vranjanina, Zdravstveno učilište.

Sve škole uključene u Projekt imaju višegodišnje iskustvo u angažiranju pomoćnika/stručnih komunikacijskih posrednika u nastavi, a trideset dvije škole iskustvo partnerstva na prošlogodišnjem Projektu.

U svim školama su imenovani koordinatori pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika, koji su najčešće stručnjaci edukacijsko rehabilitacijskog profila i višegodišnji koordinatori u svojoj školi. Oni će, osim što će koordinirati provedbu Projekta u svojoj školi, biti i stručna podrška pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima u njihovom radu. No u provedbi Projekta nisu ništa manje bitni i ravnatelji škola, tajnici škola, vezano uz pravna pitanja, računovodstveni djelatnici vezano uz isplate plaća, doprinosa i sl. te svakako stručni suradnici i učitelji koji će uz koordinatore biti podrška pomoćnicima i stručnim komunikacijskim posrednicima.

\ Zatvori...


CILJ PROJEKTA

Pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u njima primjerene programe odgoja i obrazovanja u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u cilju ostvarivanja njihove uspješnije socijalizacije te podizanja razine njihovih obrazovnih postignuća i emocionalnog funkcioniranja.

SAŽETAK PROJEKTA

Projektom „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“, Grad Zagreb nastoji unaprijediti i povećati uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u proces obrazovanja u mjestu njihovog prebivališta, u njima primjerenim programima školovanja i uz kvalitetnu potporu osposobljenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika.
Na taj način učenicima s teškoćama u razvoju osigurava se pravo na kvalitetno obrazovanje te ih se priprema za samostalno sudjelovanje u društvu i na tržištu rada.

CILJNA SKUPINA

Ciljna skupina projekta su učenici s teškoćama u razvoju, odabrani sukladno kriterijima navedenim u Pozivu, predtercijarne razine obrazovanja, uključeni u redoviti i posebni sustav obrazovanja (njih 280), kojima će biti osigurana podrška educiranih pomoćnika/stručnih komunikacijskih posrednika, što je uvjet za poboljšanje obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje odnosno osiguranje jednakih mogućnosti kako u procesu obrazovanja tako i dugoročno pri sudjelovanju na tržištu rada u skladu s njihovim sposobnostima

Pomoćnici u nastavi

POMOĆNICI U NASTAVI

Pomoćnici u nastavi

Pomoćnici u nastavi

Pomoćnici u nastavi

Pomoćnici u nastavi
Pomoćnici u nastavi

OPĆI CILJ PROJEKTA

Izjednačavanje mogućnosti svih učenika, unaprjeđenje položaja djece s teškoćama i njihovih obitelji te stvaranje uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u građanskim, društvenim i kulturnim aktivnostima njihovih zajednica.

PROJEKT

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:

  1. Uključivanje i integracija učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.
  2. Neposredna profesionalna potpora učenicima s teškoćama kroz stručni rad osposobljenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika.
  3. Kvalitetna i potpuna provedba nastavnog plana i programa za sve učenike u razrednim odjeljenjima u koja su uključeni učenici s teškoćama u razvoju.

POMOĆNICI U NASTAVI

Projekt „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju“ omogućuje socijalnu uključenost i integraciju većeg broja učenika s teškoćama u proces odgoja i obrazovanja u mjestu njihovog prebivališta, uz potporu stručno osposobljenih pomoćnika i stručnih komunikacijskih posrednika.

Učenik s teškoćama
Osoba kao i svaka druga, različita i jedinstvena, teškoća je samo jedna od njezinih osobina.

Inkluzivno obrazovanje
Uključivanje svih učenika u redovni sustav odgoja i obrazovanja u mjestu stanovanja uz uvažavanje različitosti interesa, sposobnosti, porijekla i socioekonomskog statusa. Inkluzivna škola je mjesto kojem svatko pripada, svatko je prihvaćen i biva podržavan.

Kome pomažu pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici
Učenicima koji svladavaju nastavni plan i program škole koju pohađaju, ali imaju veće teškoće u razvoju ili zdravstvene teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniraju bez potpore pomoćnika zbog postojanja arhitektonskih barijera u školskom okruženju.

Projekt „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju“ omogućuje socijalnu uključenost i integraciju većeg broja učenika s teškoćama u proces odgoja i obrazovanja u mjestu njihovog prebivališta, uz potporu stručno osposobljenih pomoćnika i stručnih komunikacijskih posrednika.

Projekt „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju“ omogućuje socijalnu uključenost i integraciju većeg broja učenika s teškoćama u proces odgoja i obrazovanja u mjestu njihovog prebivališta, uz potporu stručno osposobljenih pomoćnika i stručnih komunikacijskih posrednika.