cube 

Grad Zagreb, već sedamnaest godina, kontinuirano osigurava potrebnu potporu učenicima s teškoćama u razvoju sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, državnim pedagoškim standardima i kriterijima koje, do donošenja provedbenih propisa od strane nacionalne razine, svake godine donosi Gradska skupština Grada Zagreba u Programu javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju te Programu javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju.

\ Saznajte više...

Rezultati dugogodišnje evaluacije uključivanja pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u Gradu Zagrebu ukazuju na njihov pozitivni utjecaj na obrazovna postignuća, socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje učenika s teškoćama u razvoju te doprinos povećanju njihove uključenosti u proces obrazovanja, ali istodobno, osiguravaju kvalitetu nastavnog procesa i viši stupanj senzibilizacije drugih učenika.

Po završetku ovog kao i svih dosadašnjih Projekata, sredstva će se osigurati u Proračunu Grada Zagreba što je praksa posljednjih šesnaest godina i definirano je ciljevima i mjerama Zagrebačke strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti od 2021. do 2025. te Zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2022. do 2025., kao i prethodnih Zagrebačkih strategija.

\ Zatvori...Projekt „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza VI.“ osigurava potrebne potpore pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za učenike s teškoćama u razvoju u 62 škole-partnera Grada Zagreba u Projektu, kako bi im se osiguralo pravo na kvalitetno obrazovanje u cilju razvoja njihovih punih potencijala te jednakopravnog i aktivnog sudjelovanja u svim segmentima društva kao i svih drugih učenika, a što je u skladu s temeljnim načelima Konvencije o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda, Strategije Vijeća Europe za osobe s invaliditetom 2017. do 2023., Deklaracije o pravima osoba s invaliditetom, Strategija Europske komisije o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. – 2030., Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine te Ustavom Republike Hrvatske.

\ Saznajte više...

Opći cilj Strategije Vijeća Europe za osobe s invaliditetom 2017. do 2023. je postići jednakost, dostojanstvo i jednake mogućnosti za osobe s invaliditetom, a jedno od prioritetnih područja jest jednakost i nediskriminacija unutar područja zdravstva, obrazovanja i tržišta rada. Obrazovanje je temeljni čimbenik jamstva društvene uključenosti i neovisnosti.

Projektom je obuhvaćen rad 456 pomoćnika u nastavi i stručna komunikacijska posrednika za potrebe 501 učenika u 59 osnovne i 3 srednje škole Grada Zagreba.

U okviru Projekta provodi se osposobljavanje za poslove pomoćnika u nastavi. Osobe koje su nakon selekcijskog postupka odabrane za poslove pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju educiraju se prema važećem programu osposobljavanja, a obrazovne module vode stručnjaci iz različitih područja vezanih za problematiku teškoća u razvoju djeteta. Po završetku edukacije svi polaznici dobivaju potvrdnice o završenom osposobljavanju za poslove pomoćnika u nastavi.

Učenici s teškoćama u razvoju sudjeluju u glazbeno-scenskom dijelu programa Festivala jednakih mogućnosti gdje će nastupati zajedno s drugim učenicima. Festival jednakih mogućnosti je tradicionalna međunarodna manifestacija urbane kulture čiji program izvode osobe s invaliditetom, s drugim glazbeno-scenskim i likovnim umjetnicima šireći poruku jednakosti.
Više o festivalu možete saznati na internetskoj stranici Festival jednakih mogućnosti.

\ Zatvori...Učenik s teškoćama
Osoba kao i svaka druga, različita i jedinstvena, teškoća je samo jedna od njezinih osobina.


Inkluzivno obrazovanje
Uključivanje svih učenika u redovni sustav odgoja i obrazovanja u mjestu stanovanja uz uvažavanje različitosti interesa, sposobnosti, porijekla i socioekonomskog statusa, čemu se škole prilagođavaju u cilju izjednačavanja mogućnosti. Inkluzivna škola je mjesto kojem svatko pripada, svatko je prihvaćen i biva podržavan.


Pomoćnik u nastavi
Osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno- obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.


Stručni komunikacijski posrednik
Osoba koja pruža komunikacijsku potporu gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima u onom sustavu komunikacije koji preferira gluhi, nagluhi ili gluhoslijepi učenik: hrvatski znakovni jezik, prilagođeni hrvatski znakovni jezik (taktilni, locirani, vođeni) ili ostale sustave komunikacije koji se temelje na hrvatskom jeziku (simultana znakovno-govorna komunikacija, ručne abecede, titlovanje ili daktilografija, očitavanje govora s lica i usana, pisanje na dlanu i korištenje tehničkih pomagala).

\ Saznajte više...

Poslovi stručnog komunikacijskog posrednika su: pružati komunikacijsku potporu u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira i neposredni rad s učenikom u svrhu objašnjavanja određenih pojmova učeniku prema uputama učitelja/nastavnika, pomagati učeniku pri upotrebi radnih materijala i korištenju udžbenika, dodatno pojasniti pojmove učeniku, poticati učenika na pisanje i izražavanje u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, a u skladu s učenikovim mogućnostima i sklonostima, poticati učenika na suradnju s ostalim učenicima, pružati pomoć u kretanju za gluhoslijepe učenike i osigurati prenošenje vizualnih/auditivnih informacija (opisivanje okoline u nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima), ispisivati na računalu tekst izlaganja predavača tijekom nastave, surađivati s učiteljima/nastavnicima i stručnim suradnicima te obavljati ostale poslove sukladno potrebama učenika.


\ Zatvori...


Financiranje
Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda plus u okviru Programa učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. uz sufinanciranje iz proračuna Grada Zagreba, Poziva na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI.“. Poziv se provodi u okviru Prioriteta P2. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Specifičnog cilja ESO4.6. 2f) Promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju te njegova završetka, posebice kad je riječ o skupinama u nepovoljnom položaju, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja preko općeg i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do tercijarnog obrazovanja, kao i obrazovanja i učenja odraslih, uključujući olakšavanje mobilnosti u svrhu učenja za sve i pristupačnosti osobama s invaliditetom (ESF+).

\ Saznajte više...

Za financiranje Projekta osiguran je ukupan iznos od 3.243.254,40 eura, od čega bespovratna sredstva iznose 2.730.000,00 eura, a sredstava iz proračuna Grada Zagreba iznose 513,254,40 eura.Partnerstvo i održivost
Projekt se provodi u partnerstvu s 59 osnovne i 3 srednje škole Grada Zagreba:

Osnovna škola Alojzija Stepinca, Osnovna škola Antuna Branka Šimića, Osnovna škola Antuna Mihanovića, Osnovna škola Augusta Harambašića, Osnovna škola Augusta Šenoe, Osnovna škola bana Josipa Jelačića, Osnovna škola Borovje, Osnovna škola braće Radić, Osnovna škola Brestje, Osnovna škola Brezovica, Osnovna škola Bukovac, Osnovna škola Dr. Ivan Merz, Osnovna škola Dr. Vinka Žganca, Osnovna škola Dragutina Domjanića, Osnovna škola Dragutina Kušlana, Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, I. osnovna škola Dugave, Osnovna škola Frana Galovića, Osnovna škola Gornje Vrapče, Osnovna škola Grigora Viteza, Osnovna škola Gustava Krkleca, Osnovna škola Horvati, Osnovna škola Ivana Cankara, Osnovna škola Ivana Filipovića, Osnovna škola Ivana Granđe, Osnovna škola Ivana Gundulića, Osnovna škola Ivana Meštrovića, Osnovna škola Iver, Osnovna škola Kajzerica, Osnovna škola kralja Tomislava, Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskoga, Osnovna škola Lučko, Osnovna škola Luka, Osnovna škola Malešnica, Osnovna škola Marije Jurić Zagorke, Osnovna škola Mate Lovraka, Osnovna škola Matka Laginje, Osnovna škola Medvedgrad, Osnovna škola Miroslava Krleže, Osnovna škola Nad lipom, Osnovna škola Odra, Osnovna škola Otona Ivekovića, Osnovna škola Retkovec, Osnovna škola Rudeš, Osnovna škola Savski Gaj, Osnovna škola Sesvete, Osnovna škola Sesvetska Sela, Osnovna škola Sesvetska Sopnica, Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića, Osnovna škola Stenjevec, Osnovna škola Šestine, Osnovna škola Tina Ujevića, Osnovna škola Tituša Brezovačkog, Osnovna škola Većeslava Holjevca, Osnovna škola Vjenceslava Novaka, Osnovna škola Vrbani, Osnovna škola Vugrovec-Kašina, Osnovna škola Žitnjak, Osnovna škola Žuti brijeg, I. gimnazija, Upravna škola Zagreb i Srednja škola - Centar za odgoj i obrazovanje.

Sve škole uključene u Projekt imaju višegodišnje iskustvo u angažiranju pomoćnika/stručnih komunikacijskih posrednika u nastavi, a većina škola ima iskustvo partnerstva u prijašnjim fazama Projekta.

U svim školama su imenovani koordinatori pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika, koji su najčešće stručnjaci edukacijsko rehabilitacijskog profila i višegodišnji koordinatori u svojoj školi. Oni su, osim što koordiniraju provedbu Projekta u svojoj školi, stručna podrška pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima u njihovom radu. No u provedbi Projekta nisu ništa manje bitni ravnatelji i tajnici škola, vezano uz organizacijska i pravna pitanja, računovodstveni djelatnici vezano uz isplate plaća, doprinosa i sl. te svakako stručni suradnici i učitelji koji su uz koordinatore podrška pomoćnicima i stručnim komunikacijskim posrednicima.

\ Zatvori...


CILJ PROJEKTA

Pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u njima primjerene programe odgoja i obrazovanja u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u cilju ostvarivanja njihove uspješnije socijalizacije te podizanja razine njihovih obrazovnih postignuća i emocionalnog funkcioniranja.

SAŽETAK PROJEKTA

Projektom „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza VI.“, Grad Zagreb nastoji unaprijediti i povećati uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u proces obrazovanja u mjestu njihovog prebivališta, u njima primjerenim programima školovanja i uz kvalitetnu potporu osposobljenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika. Na taj način učenicima s teškoćama u razvoju osigurava se pravo na kvalitetno obrazovanje te ih se priprema za samostalno sudjelovanje u društvu i na tržištu rada.

CILJNA SKUPINA

Ciljna skupina projekta su učenici s teškoćama u razvoju, odabrani sukladno kriterijima navedenim u Pozivu, predtercijarne razine obrazovanja, uključeni u redoviti i posebni sustav obrazovanja, kojima će biti osigurana podrška educiranih pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika, što je uvjet za poboljšanje obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje odnosno osiguranje jednakih mogućnosti kako u procesu obrazovanja tako i dugoročno pri sudjelovanju na tržištu rada u skladu s njihovim sposobnostima.

Pomoćnici u nastavi

POMOĆNICI U NASTAVI

Pomoćnici u nastavi

Pomoćnici u nastavi

Pomoćnici u nastavi

Pomoćnici u nastavi
Pomoćnici u nastavi

OPĆI CILJ PROJEKTA

Izjednačavanje mogućnosti svih učenika, unaprjeđenje položaja djece s teškoćama i njihovih obitelji te stvaranje uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u građanskim, društvenim i kulturnim aktivnostima njihovih zajednica.

PROJEKT

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:

  1. Uključivanje i integracija učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.
  2. Neposredna profesionalna potpora učenicima s teškoćama kroz stručni rad osposobljenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika.
  3. Kvalitetna i potpuna provedba nastavnog plana i programa za sve učenike u razrednim odjeljenjima u koja su uključeni učenici s teškoćama u razvoju.

POMOĆNICI U NASTAVI

Projekt „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju“ omogućuje socijalnu uključenost i integraciju većeg broja učenika s teškoćama u proces odgoja i obrazovanja u mjestu njihovog prebivališta, uz potporu stručno osposobljenih pomoćnika i stručnih komunikacijskih posrednika.

Učenik s teškoćama
Osoba kao i svaka druga, različita i jedinstvena, teškoća je samo jedna od njezinih osobina.

Inkluzivno obrazovanje
Uključivanje svih učenika u redovni sustav odgoja i obrazovanja u mjestu stanovanja uz uvažavanje različitosti interesa, sposobnosti, porijekla i socioekonomskog statusa. Inkluzivna škola je mjesto kojem svatko pripada, svatko je prihvaćen i biva podržavan.

Kome pomažu pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici
Učenicima koji svladavaju nastavni plan i program škole koju pohađaju, ali imaju veće teškoće u razvoju ili zdravstvene teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniraju bez potpore pomoćnika zbog postojanja arhitektonskih barijera u školskom okruženju.

Projekt „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju“ omogućuje socijalnu uključenost i integraciju većeg broja učenika s teškoćama u proces odgoja i obrazovanja u mjestu njihovog prebivališta, uz potporu stručno osposobljenih pomoćnika i stručnih komunikacijskih posrednika.

Projekt „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju“ omogućuje socijalnu uključenost i integraciju većeg broja učenika s teškoćama u proces odgoja i obrazovanja u mjestu njihovog prebivališta, uz potporu stručno osposobljenih pomoćnika i stručnih komunikacijskih posrednika.