Zatvoren 16. Festival jednakih mogućnosti
svibanj 2017
Javni poziv za Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika
lipanj 2017

Arhiva: Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza II

OPĆI CILJ PROJEKTA

Povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA

  1. Uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u njima primjerene programe obrazovanja uz potporu pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika.
  2. Zapošljavanje, podizanje razine osposobljenosti i stručni rad pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika koji omogućuje bolja obrazovna postignuća, socijalnu uključenost i emocionalno funkcioniranje učenika s teškoćama u razvoju.
  3. Omogućavanje kvalitetne i potpune provedbe nastavnog plana i programa svim učiteljima u razrednim odjeljenjima u koja su uključeni učenici s teškoćama u razvoju.

CILJNE SKUPINE

Prva ciljna skupina projekta su učenici s teškoćama u razvoju, odabrani sukladno kriterijima navedenim u Pozivu, predtercijarne razine obrazovanja, uključeni u redoviti i posebni sustav obrazovanja (njih 200), kojima će biti osigurana podrška educiranih pomoćnika/stručnih komunikacijskih posrednika, što je uvjet za poboljšanje obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje odnosno osiguranje jednakih mogućnosti kako u procesu obrazovanja tako i dugoročno pri sudjelovanju na tržištu rada u skladu s njihovim sposobnostima

Druga ciljna skupina su nezaposlene osobe s najmanje srednjom stručnom spremom (njih 150), koje će, u okviru projekta, biti educirane za rad kao pomoćnici u nastavi i imati priliku raditi kao pomoćnici i stručni komunikacijski posrednici te tako doprinijeti kvalitetnom obrazovanju učenika s teškoćama i svih drugih učenika. Pomoćnici i komunikacijski posrednici prolaze selekcijski postupak kroz prijavu na objavljeni javni poziv, psihološko testiranje i ciljani razgovor s povjerenstvom te se, kroz sustav bodovanja, biraju osobe koje najviše odgovaraju potrebama posla. Osposobljavanjem za rad te radnim iskustvom na radnim mjestima pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika, nezaposlene osobe dugoročno stječu mogućnost zapošljavanja.

Treća ciljna skupina su učitelji koji održavaju nastavu u razredima u kojima su uključeni pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici, a kojima se na taj način omogućava kvalitetna provedba nastavnog plana i programa za učenike s teškoćama i sve učenike kao krajnje korisnike.

Grad Zagreb, već deset godina, kontinuirano osigurava potrebnu potporu učenicima s teškoćama u razvoju sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, državnim pedagoškim standardima i kriterijima koje, do donošenja provedbenih propisa od strane nacionalne razine, svake godine donosi Gradska skupština Grada Zagreba u Programu javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju te Programu javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju.

Rezultati petogodišnje evaluacije uključivanja pomoćnika u Gradu Zagrebu ukazuju na njihov pozitivni utjecaj na obrazovna postignuća, socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje učenika s teškoćama u razvoju te doprinos povećanju njihove uključenosti u proces obrazovanja, ali istodobno, osiguravaju kvalitetu nastavnog procesa i viši stupanj senzibilizacije drugih učenika.

Po završetku ovog kao i svih dosadašnjih Projekata sredstva će se osigurati u Proračunu Grada Zagreba što je praksa već posljednjih 10 godina i definirano je ciljevima i mjerama Zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2016. do 2020. godine kao i prethodnih Zagrebačkih strategija.

Projekt „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza II“ osigurava potrebne potpore pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika za učenike s teškoćama u razvoju u 32 škole partnera u gradu Zagrebu, kako bi im se osiguralo pravo na kvalitetno obrazovanje u cilju razvoja njihovih punih potencijala te jednakopravnog i aktivnog sudjelovanja u svim segmentima društva kao i svih drugih učenika, a što je u skladu s temeljnim načelima Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom, Deklaracije o pravima osoba s invaliditetom te Ustavom Republike Hrvatske.

Jedna od akcijskih smjernica Europske strategije za osobe s invaliditetom 2010.-2020. je: Obrazovanje i cjeloživotno obrazovanje osoba s invaliditetom koje podržava inkluzivno obrazovanje prilagođeno sposobnostima učenika s teškoćama uz individualnu podršku budući da i oni imaju ista prava kao i drugi, odnosno pravo na jednak pristup obrazovanju i potpuno sudjelovanje u društvu. Obrazovanje je temeljni čimbenik jamstva društvene uključenosti i neovisnosti.

U okviru Projekta provest će se program osposobljavanja za poslove pomoćnika u nastavi, organizirat će se kratki okrugli stol u cilju evaluacije Projekta. Osim toga ove godine planirano je da učenici s teškoćama u razvoju i drugi učenici zajednički, s ciljem iskazivanja važnosti jednakog obrazovanja za sve, izrade likovne plakate koji će biti korišteni u izradi roll-up-a Projekta te predstavljeni široj lokalnoj zajednici, uz zajedničke scenske izričaje učenika s teškoćama u razvoju, drugih učenika, pomoćnika, roditelja i djelatnika škole na vanjskim i unutarnjim prostorima škole partnera i na Festivalu jednakih mogućnosti u suradnji s Društvom tjelesnih invalida.

Učenik s teškoćama
Osoba kao i svaka druga, različita i jedinstvena, teškoća je samo jedna od njezinih osobina.

Inkluzivno obrazovanje
Uključivanje svih učenika u redovni sustav odgoja i obrazovanja u mjestu stanovanja uz uvažavanje različitosti interesa, sposobnosti, porijekla i socioekonomskog statusa, čemu se škole prilagođavaju u cilju izjednačavanja mogućnosti. Inkluzivna škola je mjesto kojem svatko pripada, svatko je prihvaćen i biva podržavan.

Kome pomažu pomoćnici/stručni komunikacijski posrednici
Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici pomažu učenicima koji mogu savladati nastavni plan i program škole koju pohađaju, ali imaju veće teškoće u razvoju ili zdravstvene teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniraju bez potpore pomoćnika (značajne teškoće u komunikaciji i socijalnim interakcijama povezane s poremećajima iz autističnog spektra, značajne senzoričke teškoće povezane s oštećenjem vida ili oštećenjem sluha, značajna motorička oštećenja te postojanje arhitektonskih barijera u školskom okruženju kao i ponašanja koja ih značajno ometaju u funkcioniranju i ugrožavaju njihovu ili sigurnost drugih učenika).

Pomoćnici/stručni komunikacijski posrednici – stup inkluzije
Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici su osobe koje su prošle program osposobljavanja za poslove pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika, a koje pružaju neposrednu pomoć učeniku ili skupini učenika u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima, a sve prema izrađenom programu rada prema potrebama svakoga pojedinog učenika te uputama učitelja/nastavnika/stručnih suradnika škole, odnosno stručnog tima s ciljem izjednačavanja mogućnosti.

Projektom je obuhvaćen rad 146 pomoćnika za potrebe 196 učenika i 4 stručnih komunikacijskih posrednika za potrebe 4 učenika u 28 osnovne i 4 srednje škole Grada Zagreba.

Financiranje
Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. uz sufinanciranje iz Proračuna Grada Zagreba.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga objavljen je u sklopu natječaja “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, a projekt se provodi u okviru Investicijskog prioriteta 10.3., Specifičnog cilja 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.

Za financiranje Projekta osiguran je ukupan iznos od 7.057.906,90 kuna, od čega 70.84% iz sredstava Europskog socijalnog fonda u iznosu od 5.000.000,00 kuna, a 29.16% iz sredstava Proračuna Grada Zagreba u iznosu od 2.057.906,90 kuna.

Partnerstvo i održivost
Projekt se provodi u partnerstvu s 28 osnovnih škola:

Škole partneri u Projektu su:

Osnovna škola Antuna Branka Šimića, Osnovna škola Augusta Harambašića, Osnovna škola Borovje, Osnovna škola Brezovica, Osnovna škola Bukovac, Osnovna škola dr. Ivan Merz, Osnovna škola Gornje Vrapče, Osnovna škola Grigora Viteza, Osnovna škola Gustava Krkleca, Osnovna škola Horvati, Osnovna škola Ivana Cankara, Osnovna škola Ivana Gundulića, Osnovna škola Kajzerica, Osnovna škola kralja Tomislava, Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskoga, Osnovna škola Luka, Osnovna škola Malešnica, Osnovna škola Marije Jurić Zagorke, Osnovna škola Mate Lovraka, Osnovna škola Medvedgrad, Osnovna škola Miroslava Krleže, Osnovna škola Nad lipom, Osnovna škola Otona Ivekovića, Osnovna škola Retkovec, Osnovna škola Savski Gaj, Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića, Osnovna škola Tina Ujevića, Osnovna škola Žuti brijeg.

Projekt se provodi u partnerstvu s 4 srednje škole:

I gimnazija, XII gimnazija, Gimnazija Lucijana Vranjanina, Zdravstveno učilište.

Sve škole uključene u Projekt imaju višegodišnje iskustvo u angažiranju pomoćnika u nastavi u svojoj školi, a pojedine i stručnih komunikacijskih posrednika, a 26 njih i iskustvo partnerstva na prošlogodišnjem projektu te u provedbama projekata Europske unije, kao npr. OŠ Horvati koja je bila partner Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama PUŽ na Projektu „Puž u školi“.

U svim školama su imenovani koordinatori pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika, koji su najčešće stručnjaci edukacijsko rehabilitacijskog profila i višegodišnji koordinatori pomoćnika u svojoj školi. Oni će, osim što će koordinirati provedbu Projekta u svojoj školi, biti i stručna podrška pomoćnicima u nastavi/stručnim komunikacijskim posrednicima u njihovom radu. No u provedbi projekta nisu ništa manje bitni i ravnatelji škola, tajnici škola, vezano uz pravna pitanja, računovodstveni djelatnici vezano uz isplate plaća, doprinosa i sl. te svakako stručni suradnici i učitelji koji će uz koordinatore biti podrška pomoćnicima i stručnim komunikacijskim posrednicima.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)