Objavljen natječaj za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u OŠ Ksavera Šandora Gjalskoga
travanj 2021
Najava završne online konferencije
lipanj 2021

Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III

OPĆI CILJ PROJEKTA

Povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA

 1. Uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u njima primjerene programe obrazovanja uz potporu pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika.
 2. Zapošljavanje, podizanje razine osposobljenosti i stručni rad pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika koji omogućuje bolja obrazovna postignuća, socijalnu uključenost i emocionalno funkcioniranje učenika s teškoćama u razvoju.
 3. Omogućavanje kvalitetne i potpune provedbe nastavnog plana i programa svim učiteljima u razrednim odjeljenjima u koja su uključeni učenici s teškoćama u razvoju.

CILJNE SKUPINE

Ciljna skupina projekta su učenici s teškoćama u razvoju, odabrani sukladno kriterijima navedenim u Pozivu, predtercijarne razine obrazovanja, uključeni u redoviti i posebni sustav obrazovanja (njih 200), kojima će biti osigurana podrška educiranih pomoćnika/stručnih komunikacijskih posrednika, što je uvjet za poboljšanje obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje odnosno osiguranje jednakih mogućnosti kako u procesu obrazovanja tako i dugoročno pri sudjelovanju na tržištu rada u skladu s njihovim sposobnostima

Grad Zagreb već dvanaest godina kontinuirano osigurava potrebnu potporu učenicima s teškoćama u razvoju sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, državnim pedagoškim standardima i kriterijima koje, do donošenja provedbenih propisa od strane nacionalne razine, svake godine donosi Gradska skupština Grada Zagreba u Programu javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju te Programu javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju.

Rezultati petogodišnje evaluacije uključivanja pomoćnika u Gradu Zagrebu ukazuju na njihov pozitivni utjecaj na obrazovna postignuća, socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje učenika s teškoćama u razvoju te doprinos povećanju njihove uključenosti u proces obrazovanja, ali istodobno, osiguravaju kvalitetu nastavnog procesa i viši stupanj senzibilizacije drugih učenika.

Po završetku ovog kao i svih dosadašnjih projekata sredstva će se osigurati u Proračunu Grada Zagreba što je praksa već posljednjih dvanaest godina i definirano je ciljevima i mjerama Zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2016. do 2020. godine kao i prethodnih Zagrebačkih strategija.

Projekt „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ osigurava potrebne potpore pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika za učenike s teškoćama u razvoju u 36 osnovnih i srednjih škola

partnera u gradu Zagrebu, kako bi im se osiguralo pravo na kvalitetno obrazovanje u cilju razvoja njihovih punih potencijala te jednakopravnog i aktivnog sudjelovanja u svim segmentima društva kao i svih drugih učenika, a što je u skladu s temeljnim načelima Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom, Deklaracije o pravima osoba s invaliditetom te Ustavom Republike Hrvatske.

Jedna od akcijskih smjernica Europske strategije za osobe s invaliditetom 2010.-2020. je: Obrazovanje i cjeloživotno obrazovanje osoba s invaliditetom koje podržava inkluzivno obrazovanje prilagođeno sposobnostima učenika s teškoćama uz individualnu podršku budući da i oni imaju ista prava kao i drugi, odnosno pravo na jednak pristup obrazovanju i potpuno sudjelovanje u društvu. Obrazovanje je temeljni čimbenik jamstva društvene uključenosti i neovisnosti.

U okviru Projekta provest će se program osposobljavanja za poslove pomoćnika u nastavi, te organizirati javna predstavljanja, okrugli stolovi i konferencije.

Učenik s teškoćama

Osoba kao i svaka druga, različita i jedinstvena, teškoća je samo jedna od njezinih osobina.

Inkluzivno obrazovanje

Uključivanje svih učenika u redovni sustav odgoja i obrazovanja u mjestu stanovanja uz uvažavanje različitosti interesa, sposobnosti, porijekla i socioekonomskog statusa, čemu se škole prilagođavaju u cilju izjednačavanja mogućnosti. Inkluzivna škola je mjesto kojem svatko pripada, svatko je prihvaćen i biva podržavan.

Kome pomažu pomoćnici/stručni komunikacijski posrednici

Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici pomažu učenicima koji mogu savladati nastavni plan i program škole koju pohađaju, ali imaju veće teškoće u razvoju ili zdravstvene teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniraju bez potpore pomoćnika (značajne teškoće u komunikaciji i socijalnim interakcijama povezane s poremećajima iz autističnog spektra, značajne senzoričke teškoće povezane s oštećenjem vida ili oštećenjem sluha, značajna motorička oštećenja te postojanje arhitektonskih barijera u školskom okruženju kao i ponašanja koja ih značajno ometaju u funkcioniranju i ugrožavaju njihovu ili sigurnost drugih učenika).

Pomoćnici/stručni komunikacijski posrednici – stup inkluzije

Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici su osobe koje su prošle program osposobljavanja za poslove pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika, a koje pružaju neposrednu pomoć učeniku ili skupini učenika u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima, a sve prema izrađenom programu rada prema potrebama svakoga pojedinog učenika te uputama učitelja/nastavnika/stručnih suradnika škole, odnosno stručnog tima s ciljem izjednačavanja mogućnosti.

Projektom je obuhvaćen rad 146 pomoćnika za potrebe 196 učenika i 4 stručnih komunikacijskih posrednika za potrebe 4 učenika u 28 osnovne i 4 srednje škole Grada Zagreba.

Financiranje

Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. uz sufinanciranje iz Proračuna Grada Zagreba. Poziv na dostavu projektnih prijedloga objavljen je u sklopu natječaja “ Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza III”, a projekt se provodi u okviru Investicijskog prioriteta 10.3., Specifičnog cilja 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.

Za financiranje Projekta osiguran je ukupan iznos od 31.711.260,00 kuna, od čega 63.07% iz sredstava Europskog socijalnog fonda u iznosu od 20.000.000,00 kuna, a 36.93% iz sredstava Proračuna Grada Zagreba u iznosu od 11.711.260,00 kuna.

Partnerstvo i održivost

Projekt se provodi u partnerstvu s 32 osnovne škole:

Škole partneri u Projektu su:

 • Osnovna škola Antuna Branka Šimića
 • Osnovna škola Augusta Harambašića
 • Osnovna škola Borovje
 • Osnovna škola Brezovica
 • Osnovna škola Bukovac
 • Osnovna škola dr. Ivan Merz
 • Osnovna škola Dragutina Kušlana
 • Osnovna škola Prva OŠ Dugave
 • Osnovna škola Gornje Vrapče
 • Osnovna škola Grigora Viteza
 • Osnovna škola Gustava Krkleca
 • Osnovna škola Horvati
 • Osnovna škola Ivana Cankara
 • Osnovna škola Ivana Gundulića
 • Osnovna škola Iver
 • Osnovna škola Kajzerica
 • Osnovna škola kralja Tomislava
 • Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskoga
 • Osnovna škola Luka
 • Osnovna škola Malešnica
 • Osnovna škola Marije Jurić Zagorke
 • Osnovna škola Mate Lovraka
 • Osnovna škola Medvedgrad
 • Osnovna škola Miroslava Krleže
 • Osnovna škola Nad lipom
 • Osnovna škola Otona Ivekovića
 • Osnovna škola Retkovec
 • Osnovna škola Savski Gaj
 • Osnovna škola Sesvete
 • Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića
 • Osnovna škola Tina Ujevića
 • Osnovna škola Žuti brijeg.

Projekt se provodi u partnerstvu s 4 srednje škole:

 • I gimnazija
 • XII gimnazija
 • Gimnazija Lucijana Vranjanina
 • Zdravstveno učilište.

U svim školama su imenovani koordinatori pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika, koji su najčešće stručnjaci edukacijsko rehabilitacijskog profila i višegodišnji koordinatori pomoćnika u svojoj školi. Oni će, osim što će koordinirati provedbu Projekta u svojoj školi, biti i stručna podrška pomoćnicima u nastavi/stručnim komunikacijskim posrednicima u njihovom radu. No u provedbi projekta nisu ništa manje bitni i ravnatelji škola, tajnici škola, vezano uz pravna pitanja, računovodstveni djelatnici vezano uz isplate plaća, doprinosa i sl. te svakako stručni suradnici i učitelji koji će uz koordinatore biti podrška pomoćnicima i stručnim komunikacijskim posrednicima.

ŠK. GOD. 2018./19. U BROJKAMA

 • 32 osnovne škole
 • 3 srednje škole
 • 223 učenika/ca
 • 171 pomoćnik/ca u nastavi
 • 4 stručna/e komunikacijska/e posrednika/ce
 • 64 osobe educirane za posao pomoćnika/ce u nastavi

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)